ចុច​លើអាសយដ្ឋានខាងក្រោម ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានលើគេហទំព័រថ្មី នៃ សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ

ព័ត៌មានក្ដីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Sunday, December 30, 2012

ប្រតិកម្មរបស់ព្រះតេជព្រះគុណ លីវ ពៅ អំពីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមធ្វើការបំរើយួន


ព្រះតេជព្រះគុណ លីវ ពៅ សង្ឃាធិបតីនៃសហគមន៍ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្រាលី ។

No comments: