ព័ត៌មានក្ដីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

វត្តខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម

ខេត្តព្រះត្រពាំង មាន ១៤១ វត្ត 

ខេត្តឃ្លាំង មាន ៩១ វត្ត
ខេត្តដូនណៃ
ខេត្តបិនភឿក
ខេត្តទួលតាមោក
ខេត្តអូរកាប់
សហរដ្ឋអាមេរិក
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទីក្រុងព្រៃនគរ

វត្ត ចន្ទរង្សី ទីក្រុងព្រៃនគរ ព.ស.២៤៩១ គ.ស.១៩៤៧

No comments: